นางสาวสุขุมาภรณ์ ศรัวิศิษฐ

ตำแหน่ง:

เภสัชกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง:
หัวหน้ากลุ่มงาน

นายกีรติ พลเพชร

ตำแหน่ง:

วิทยาจารย์ชำนาญการ

นางสาวกาญดา ทองหนัน

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการ