• 27 February 2016
  • qa

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยสถาบันพระบรมราชชนก วันที ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘