• 19 January 2016
  • qa

กำหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องเรียนรวมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด
เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
                                  โดย ดร. เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่นักศึกษากับการดำเนินงานด้านการประกัน
                                  คุณภาพการศึกษา โดย ดร. เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  การบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่นักศึกษากับการดำเนินงานด้านการประกัน
                                   คุณภาพการศึกษา (ต่อ) โดย ดร. เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.