ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา  ๒๕๕๒
ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา  ๒๕๕๓
ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา  ๒๕๕๖
ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระดับสถาบัน    
ระดับหลักสูตร  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
                      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ ทันตสาธารณสุข    
                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์