วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ ๘๙ หมู่ ๒ ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง โดยดำริของ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขและวางโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา พบว่าการผลิตบุคลากรสาธารณสุขในระดับตำบลเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการควบคู่กับการเร่งรัดการพัฒนาสถานีอนามัยในทศวรรษ และการบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชน ตามแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ ๗ ประกอบกับจังหวัดทางชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยยังไม่มีสถานศึกษาทางด้านสาธารณสุขและจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในฝั่งทะเล
อันดามัน ซึ่งมีความเหมาะสมและพร้อมที่จะตั้งวิทยาลัยการสาธารณสุขได้      
              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนาม “สิรินธร” เป็นชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดตรัง เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อเป็น
การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๖ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๑
ซึ่งวิทยาลัยยึดวันเวลาดังกล่าวเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยในทุกๆ ปี      
           ในการก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ที่ดินได้พิจารณาให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ที่ดิน จึงให้จังหวัดตรังใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งลานไทรหัก” บนเนื้อที่ ๗๘ ไร่ ๑ งาน ๕๐.๕ ตารางวา ใช้งบประมาณก่อสร้าง ๑๖๕ ล้านบาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) เป็นงบประมาณผูกพันปี ๒๕๓๕-๒๕๓๘ มีอาคารเรียน ๕ หลัง โรงพัสดุ โรงอาหาร โรงจอดรถ โรงบำบัดน้ำเสีย และบ้านพัก จำนวน ๓๐ หน่วย        
             วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙
โดยนำแนวคิดบูรณาการหลักสูตร (Integrated Curriculum) และเน้นวิธีการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) จวบจนปัจจุบันมีการดำเนินการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
             โดยสามารถสรุปประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ดังนี้       
พ.ศ. ๒๕๓๒      ก่อตั้งวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๓๕      ได้รับพระราชทานชื่อ “สิรินธร” เป็นชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
พ.ศ. ๒๕๓๖      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๙      เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) (ฝากเรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในปีการศึกษา ๒๕๓๘)
พ.ศ. ๒๕๔๐      เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)  เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)
                      เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)
พ.ศ. ๒๕๔๑      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ
พ.ศ. ๒๕๔๒      เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรร่วมผลิตกับโครงการจัดตั้งสาขาวิทยศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
                       มหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. ๒๕๔๓      ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ทั้ง ๓ หลักสูตร โดยลดหน่วยกิตรวมเหลือเพียง ๘๐ หน่วยกิต  และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
                       - หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓
                       - หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓
                       - หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๕      ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ทั้ง ๓ หลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ โดยมีชื่อหลักสูตรดังนี้         
                       - หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕
                       - หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕
                       - หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๕๐      ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ทั้ง ๓ หลักสูตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
                      - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐
                      - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐
                      - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑      เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 
                      เปิดรับหลักนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บันฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) (ต่อเนื่อง) โครงการสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๕๕      เปิดรับหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๖      เปิดรับหลักสูตรนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
                      ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙ เปลี่ยนชื่อหลักสูตร เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
                      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    
                      ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
                      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

               ปัจจุบันวิทยาลัยจึงมีหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น ๕ หลักสูตร โดยมีผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยมาแล้ว ๖ คน ดังนี้
                      ๑. นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร  
                               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๘ ถึง  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔
                      ๒. นายสุวัฒนา  ค่านคร         
                               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖
                      ๓. นายวีระพันธุ์  อนันตพงศ์  
                               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐
                      ๔. ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน  
                               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึง วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
                      ๕. นายจิตติ  นิสยันต์
                                ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ ถึง ๙ เมษายน ๒๕๕๖
                      ๖. นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ                     
                                 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ปัจจุบัน