โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 23 มีนาคม 2560
ดูภาพกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559
ดูภาพกิจกรรม
โครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากร
ดูภาพกิจกรรม
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา 2558 เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)
ดูภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง
ดูภาพกิจกรรม
ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสถาบันพระบรมราชชนก
ดูภาพกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสถาบันพระบรมราชชนก - See more at: http://www.scphtrang.ac.th/main/node/2366#sthash.7HW7tboA.dpuf
ดูภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี รศ.ประดิษฐ์ มีสุข เป็นประธานการประเมิน ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 20 ตุลาคม 2557
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคารทันตกรรม วันที่ 2 มิถุนายน 2557
ดูภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ดูภาพกิจกรรม
การประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 22 ตุลาคม 2557
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมตัวแทนนักศึกษาทุกหลักสูตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 17 ตุลาคม 2557
ดูภาพกิจกรรม
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
ดูภาพกิจกรรม
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 จากเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตกรรม วสส.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2556
ดูภาพกิจกรรม
ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องอบรม อาคารทันตกรรม วันที่่ 31 กรกฏาคม 2556
ดูภาพกิจกรรม