ปรัชญา (Philosophy)

           วิทยาลัยที่เน้นชุมชน สร้างคนคุณธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ

วิสัยทัศน์ (Visions)

           เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของชุมชน
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พันธกิจ (Missions)

           ๑) ผลิตบัณฑิต และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีอัตลักษณ์โดดเด่นตอบสนองความต้องการของชุมชน

           ๒) สร้างผลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและแก้ปัญหาสาธารณสุข

           ๓) การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา แก่สังคม

           ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

           ๕) การบริหารสนับสนุนการดำเนินงาน