แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  • 1 March 2017
  • qa

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL GEPOT

  • 27 February 2016
  • qa

ด้วย บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ได้จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL GEPOT โดยเสียค่าสมัครทดสอบคนละ ๒๐๐ บาท
ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ งานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยสถาบันพระบรมราชชนก วันที ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

  • 27 February 2016
  • qa

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยสถาบันพระบรมราชชนก วันที ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง

  • 19 January 2016
  • qa

กำหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องเรียนรวมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

  • 24 November 2015
  • qa